Передача прав

АГРАРНА ЕКОНОМІКА

ДОГОВІР ПРО ПЕРЕДАЧУ АВТОРСЬКОГО ПРАВА

(що стосується видання «АГРАРНА ЕКОНОМІКА»)

укладений ………………………. 202… між:

Львівським Національним Університетом Природокористування (ЛНУП), з офіційним адресом ЛЬВІВ-ДУБЛЯНИ (80381),

далі як «Видавець» та

.........................................................................., що знаходиться ……………… IDNo ………… Афіліація/Афіліації (наукова) ……………………………. далі як «Автор 1»,

......................................................................., що знаходиться………………….   IDNo ……………… Афіліація/Афіліації (наукова) ………….…………… далі як «Автор 2»,

……………………….…………………….., що знаходиться ………………… IDNo ……………… Афіліація/Афіліації (наукова) ……..………….…….. далі як «Автор 3»

та спільно усіма «Співавторами», які є авторами наукової праці під назвою …………… ……………….. …………….. ………………… ……..................

далі як «Праця»/ «Стаття», із наступними положеннями та умовами:

§1

1. Співавтори засвідчують, що вони є авторами Праці/Статті, яка є результатом їх оригінальної творчої роботи і, що вони мають стосовно цієї Праці/Статті авторське право без будь-яких обмежень, включаючи авторське право згідно Акту від 4 лютого 1994 р. про авторське право та пов’язані права (Закони 2006 р. № 90, п. 631 з наступними поправками). Співавтори освідчують, що їхні частки авторського права на Працю/Статтю є відповідно наступними:

Автор 1: - ………………………………….%,

Автор 2: - ………………………………….%,

Автор 3: - ………………………………….%.

Співавтори підтверджують, що Праця/Стаття не порушує авторське право будь-якої третьої сторони, не має жодних позик та що немає інших обставин, які могли б накласти на Видавця будь-які зобов’язання перед якоюсь третьою стороною через використання чи опублікування цієї Праці/Статті.

2. Співавтори підтверджують, що вони мають право розпоряджатися матеріалами, включеними у дану Працю/Статтю, такими як тексти, фотографії, карти, схеми розміщень тощо, та що використання цих матеріалів у даній Праці/Стаття не порушує жодних прав будь-якої третьої сторони.

3. Співавтори освідчують, що вони ознайомлені з Інструкцією для Авторів, і що текст даної Праці/Статті підготовлений відповідно до вимог видання журналу «АГРАРНА ЕКОНОМІКА».

4. Співавтори підтверджують, що дана Праця/Стаття не була раніше опублікована повністю чи частинами (під такою ж або іншою назвою), та що вона не є поданою до розгляду для друку в жодне інше видання згідно Акту від 26 січня 1984 р. Закону про Пресу (Закони 1984 року, № 5, п. 24 із наступними поправками).

§2

1. Співавтори передають Видавцю повне авторське право та відповідні права на Працю/Статтю безкоштовно та без будь-яких обмежень щодо території, часу чи кількості копій, з метою її публікації у даному виданні «АГРАРНА ЕКОНОМІКА» у друкованому та електронному варіанті, із наступними можливостями використання:

а) збереження на будь-якому носії;

б) розмноженні Праці/Статті, її частин або фрагментів будь-якою відомою технікою, виготовлення копії Праці/Статті або її частин, фрагментів, будь-якою відомою технікою, включаючи друк,копіювання, магнітні та цифрові технології;

в) збереження у пам’яті комп’ютера аборозміщення в приватній чи загальнодоступній мережі (включаючи Internet), а також розповсюдження через мережі;

г) обіг оригіналу або копій, на яких збережена Праця/Стаття, її частини або фрагменти – введення в обіг, позика чи лізинг оригіналу або копій;

§3

1. Співавтори та Видавець погоджують, що Видавець також матиме право:

а) здійснювати необхідні поправки до Праці/Статті після редакційної обробки,

б) самостійно визначати кількість видань, друк додаткових копій Праці/Статі, та кількість копій в певних випусках чи додатковий друк,

в) публікувати Працю/Статтю у інших виданнях, пов’язаних із діяльність Видавця, окрім вказаної в § 2 п. 1.

§4

Будь-які зміни до цього Договору повинні бути подані в письмовій формі для надання чинності.

§6

Питання, які не врегульовані положеннями цього Договору, стануть предметом для врегулювання Цивільним Кодексом та Актом про авторське право, а також відповідними законами.

§7

Будь-які дискусійні моменти, які можуть виникнути в процесі виконання чи в період дії цього Договору, вирішуватимуться Загальним судом територіальної юрисдикції розміщення Видавця.

§8

Цей Договір є складений у двох ідентичних примірниках, по одному для кожної із Сторін.

СПІВАВТОРИ:                                                                              ВИДАВЕЦЬ:

1 ................................................

2 .................................................

3 ...............................................