Вказiвки для авторiв

ДО УВАГИ АВТОРІВ!

Редакційна колегія наукового фахового журналу «Аграрна економіка» (ISSN 2313-3627; е-ISSN 2523-4978) запрошує авторів до публікації статей за результатами своїх наукових досліджень у чергових числах видання.

До друку приймаються лише раніше не опубліковані матеріали. Стаття має бути написана на актуальну тему, що відповідає рубрикам журналу, мати наукову новизну, містити результати наукових досліджень відповідно до поставленого завдання.

Завантажити вимоги до оформлення статтей у форматі .pdf

Статтю можна подати українською, англійською чи польською мовами у форматі MS Word (doc, rtf, docx).

Загальний обсяг наукової статті не повинен бути меншим за 12 сторінок (основний текст, список використаних джерел і його переклад англійською, анотації). До статтіокремим файлом додають інформацію про авторів (адреса, місце праці, посада, контактні телефони, електронна пошта), необхідну для контакту з ними, яка за жодних обставин не передаватиметься стороннім особам.

Параметри тексту: шрифт основного тексту – 14 п., гарнітура – Times New Roman, інтервал основного тексту – 1,5.

Параметри сторінки – формат А4; поля: верхнє – 2 см, нижнє – 2 см, ліве – 3 см, праве – 1,5 см, орієнтація книжкова.

Обов’язкові елементи статті (у послідовності розташування на сторінці):

1. Коди JEL-класифікації (вирівнювання по правому краю);

2. Індекс УДК (вирівнювання по лівому краю, курсив);

3. Назва статті (великими літерами, вирівнювання по лівому краю, напівжирний шрифт);

4. Ім’я та прізвище автора (співавторів), науковий ступінь, вчене звання, ORCID ID, місце праці (вирівнювання по лівому краю, курсив).

5. Анотації українською і англійською мовами (не менше ніж 1800 знаків, включаючи ключові слова), які стисло відображають зміст статті, не повторюючи її назву. Шрифт – 12 п., інтервал – 1,5. Анотації українською і англійською мовами повинні містити прізвище та ініціал (імені) автора (авторів), назву статті, текст анотації та ключові слова.

6. Рубрикація (рубрики виділяють півжирним шрифтом і заверстують у текст):

6.1. Постановка проблеми. Називається проблема у загальному вигляді та вказується її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями.

6.2. Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано вирішення проблеми і на які спирається автор, виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячується означена стаття. Потрібно не просто перелічити прізвища вчених, котрі вивчають проблему, а показати стан опрацювання цієї проблеми у їхніх працях та зробити відповідне підсумування, відзначити, які аспекти залишаються недостатньо дослідженими. Оскільки йдеться про останні дослідження і публікації, недоречно у цій рубриці покликатися на праці, що вийшли у світ понад 10 років тому.

6.3. Постановка завдання. Показати мету і завдання дослідження.

Ця рубрика містить підрубрику «Методика дослідження та матеріали» (назва світлим курсивом з абзацного відступу), де потрібно представити методику дослідження, використану в ході його здійснення. При цьому не потрібно описувати загальновідомі методи дослідження, а показати, за допомогою яких методів і що саме було досліджено. Детальнішого опису потребують оригінальні авторські методичні підходи. У цій рубриці також слід вказати на використану інформаційну базу, зазначити, які саме статистичні та інші дані були опрацьовані.

6.4. Виклад основного матеріалу. Повне обґрунтування отриманих наукових результатів. Результати досліджень інших учених з окресленої тематики обов’язково повинні супроводжуватися посиланнями на джерела інформації

6.5. Висновки. Навести висновки з дослідження.

6.6. Список використаних джерел (не менше, ніж 10 позицій, з обов’язковими посиланнями на всі у тексті), має бути оформлений за HARVARD REFERENCING STYLE в алфавітному порядку (див. Додаток), а також переклад списку використаних джерел англійською (References) в алфавітному порядку, оформлений за тим самим стандартом.

Ілюстративний матеріал має бути виконаний в електронному вигляді і заверстаний у текст статті, відповідати таким вимогам: його обсяг не має перевищувати третини статті; математичні формули мають бути оформлені у програмі Microsoft Equation, що функціонує в межах текстового редактора Microsoft Word; ілюстрації слід надсилати у формі відредагованого і сформатованого графічного файла.

До редакції подається електронний варіант статті для попереднього розгляду на предмет відповідності тематиці і вимогам журналу. Матеріали, оформлені з відхиленням від зазначених вимог, редколегія не розглядає.

Назва електронного файла має відповідати прізвищу автора і року (наприклад: Петренко2020.rtf).

Редакційна колегія забезпечує якісне незалежне рецензування поданих для публікації матеріалів. Діє принцип двостороннього сліпого рецензування.

Остаточне рішення про публікацію ухвалюється після отримання позитивних рецензій, виправлення зауважень рецензентів авторами.

Оплата за друк статті посторінкова. Питання оплати (з урахуванням поштових витрат на пересилання журналу) буде повідомлено авторам після рекомендації статті до друку. Статті аспірантів Львівського національного університету природокористування друкуються в журналі безплатно. Автору (авторам) статті надсилається один авторський примірник журналу. За необхідності додаткові примірники можна буде одержати за додаткову оплату.

Усі права застережені. Тексти статей, таблиці, графічний матеріал, формули захищені законом про авторські права. Передруки і переклади статей дозволяються за згоди авторів.

Відповідальність за достовірність фактів, цитат, власних імен, географічних назв, назв підприємств, організацій, установ та іншої інформації, а також дотримання вимог академічної доброчесності несуть автори статей. Висловлені у надрукованих статтях думки можуть не збігатися з точкою зору редакційної колегії і не покладають на неї жодних зобов’язань.

  

Адреса редакції:

Львівський національний університет природокористування, вул. В. Великого, 1, м. Дубляни, Львівський район, Львівська область, 80381.

Контактний телефон для уточнення умов публікації:

+38-067-36-84-399 (Скосарьова Наталія Вікторівна – начальник редакційно-видавничого відділу)

E-mail: agroecon@ukr.net